Huisregels

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Stichting Bevrijdingfestival Limburg en de bezoekers van haar evenement.

 • Legitimatie verplicht
 • Bezoekers kunnen voorafgaand aan het evenement gefouilleerd/gevisiteerd worden.
  Degene die zich hieraan niet onderwerpt kan de toegang geweigerd worden
 • Alcohol onder de 18 jaar is verboden.
 • Het is verboden de volgende zaken mee te nemen naar de plaats van het
  evenement: huisdieren, rijwielen, geluidsapparatuur, (alcoholhoudende)
  dranken, (hard)drugs, distikstofmonoxide, glaswerk, blik, vuurwerk, plastic flessen, (vuur-) wapens
  en andere gevaarlijke voorwerpen
 • Het verkoop, aanbieden en gebruiken van distikstofmonoxide (lachgas) is niet toegestaan op het festivalterrein.
  Bij gebruik, verkoop of in bezit van zijn zullen passende maatregelen getroffen worden en kan tot in beslaglegging tot gevolg hebben.
 • Foto camera’s in elke vorm (DSLR) zijn toegestaan, vanaf het festivalterrein kunnen foto’s gemaakt worden.
  Let op, dit is geen fotopas en geeft dus geen toegang tot de fotopit op enige manier.
 • Het is verboden om clubkleding alsmede andere kleding en uitingen te dragen
  die als provocerend ervaren kunnen worden
 • Het op het evenemententerrein verkopen, dan wel te koop aanbieden van
  handelswaren zoals dranken, etenswaren, souvenirartikelen, T-shirts, sjaals,
  vlaggetjes, en dergelijke of het verspreiden van enigerlei promotiemateriaal,
  is slechts toegestaan voorzover daartoe schriftelijke toestemming is verkregen
  van organisatie.
 • Het is verboden enig gevaar voor goederen of voor leven of de gezondheid
  van zichzelf dan wel voor anderen te creëren, dan wel andere enigerlei vorm
  van schade toe te brengen. Hieronder vallen ook stage diven en de moshpit.
 • Alle bezoekers geven door betreden van de plaats van het evenement stilzwijgend
  toestemming aan de organisatie om video- en foto-beelden te maken,
  verveelvoudigen, openbaar te maken en/of te exploiteren.
 • Aanwijzingen van medewerkers van organisatie alsmede politie, brandweer,
  GG&GD en ander bevoegd gezag dienen door de bezoeker onverwijld te worden opgevolgd.
 • Medewerkers van organisatie alsmede de politie zijn steeds gerechtigd de
  bezoeker te visiteren op het bezit van ongeoorloofde voorwerpen en deze in
  voorkomend geval, in bewaring te nemen dan wel te vernietigen.
 • Een ieder dient zich bij aankomst op het evenemententerrein op de hoogte
  te stellen van de vluchtwegen die bij een calamiteit of dreiging daarvan gebruikt moet worden.
 • Een ieder die op enigerlei wijze in strijd handelt met het in deze algemene
  voorwaarden bepaalde, kan door medewerkers van de organisatie, dan wel
  aangewezen personen, alsmede politie en overige bevoegde personen en/
  of organisaties, zonder voorafgaande waarschuwing de toegang tot het evenemententerrein
  worden geweigerd ofwel uit(enig deel van) het evenemententerrein worden verwijderd, dan wel overgedragen worden aan de politie.
 • Het betreden van de plaats van het evenement en het bijwonen ervan is geheel voor eigen risico van de bezoeker
 • De aansprakelijkheid van de organisatie is in ieder geval beperkt tot het bedrag dat haar verzekeraar in een specifiek geval uitkeert vanwege enige schade c.q. letsel ontstaan aan bezoekers en/of goederen van bezoekers.