Huisregels

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Stichting Bevrijdingsfestival Limburg en de bezoekers van haar evenement. Bij het betreden van de eventlocatie van Bevrijdingsfestival Limburg ga je akkoord met de volgende voorwaarden.

De organisatie kan personen bij wangedrag c.q. het overtreden van deze voorwaarden de toegang weigeren of verwijderen van de locatie van het event.

 1. Bezoekers moeten zich te allen tijde kunnen legitimeren met een geldig legitimatiebewijs
 2. Bezoekers kunnen voorafgaand en tijdens het evenement worden gefouilleerd. Degene die zich hieraan niet onderwerpt kan de toegang worden geweigerd.
 3. Er geld een advies voor bezoekers onder de 16 jaar dat zij begeleid worden door een volwassen. Zorg bij kinderen voor goede gehoorbescherming.
 4. Alcohol onder de 18 jaar is verboden.
 5. Er mag alleen gerookt worden in de buitenlucht. Bezoekers die zich hier niet aan houden zullen door onze medewerkers worden aangesproken en riskeren verwijderd te worden van de eventlocatie. Op het evenemententerrein geldt het advies gelieve niet te roken als er sprake is van droogte.
 6. Het is verboden de volgende zaken mee te nemen naar de plaats van het event: huisdieren, rijwielen, geluidsapparatuur, (alcoholhoudende) dranken, (hard)drugs), distikstofmonoxide (lachgas), glaswerk, blik of ander eten, vuurwerk, plastic flessen, (vuur-)wapens en andere gevaarlijke voorwerpen. Bij het in bezit hebben van wettelijk verboden zaken zoals vuurwerk of wapens zal de bezoeker worden overgedragen aan de politie.
 7. Stichting Bevrijdingsfestival Limburg voert een zerotolerance beleid op het gebied van (hard-)drugs inclusief distikstofmonoxide (lachgas). Indien er drugs wordt aangetroffen bij een bezoeker zal deze direct worden ingenomen en kan de organisatie besluiten de bezoeker de toegang tot het terrein te weigeren dan wel, als de bezoeker al binnen is, van het terrein te verwijderen. In het geval van het in bezit hebben van grote hoeveelheden drugs en/of vermoedens / constatering van dealen zal de bezoeker worden overgedragen aan de politie.
 8. Fotocamera’s in elke vorm (DSLR) zijn toegestaan, vanaf het festivalterrein kunnen foto’s gemaakt worden. Let op, dit is geen fotopas en geeft geen toegang tot de fotopit op enige manier.
 9. Het is verboden om clubkleding alsmede andere kleding en uitingen te dragen die als provocerend ervaren kunnen worden
 10. Het op het evenemententerrein verkopen, dan wel te koop aanbieden van handelswaren zoals dranken, etenswaren, souvenirartikelen, T-shirts, sjaals, vlaggetjes, en dergelijke of het verspreiden van enigerlei promotiemateriaal, is slechts toegestaan voorzover daartoe schriftelijke toestemming is verkregen van organisatie.
 11. Het is verboden enig gevaar voor goederen of voor leven of de gezondheid van zichzelf dan wel voor anderen te creëren, dan wel andere enigerlei vorm van schade toe te brengen. Hieronder vallen ook stage diven en de moshpit.
 12. Alle bezoekers geven door betreden van de plaats van het evenement stilzwijgend toestemming aan de organisatie om video- en foto-beelden te maken, verveelvoudigen, openbaar te maken en/of te exploiteren.
 13. Consumptiemunten/ bonnen zijn alleen te gebruiken tijdens het evenement.
 14. Te veel gekochte munten kunnen tot 23:59 uur (5 mei) worden ingeleverd bij de kassa’s. Voor het terugstorten van het bedrag worden kosten in rekening gebracht.
 15. Aanwijzingen van medewerkers van organisatie alsmede politie, brandweer, GG&GD en ander bevoegd gezag dienen door de bezoeker onverwijld te worden opgevolgd.
 16. Medewerkers van organisatie alsmede de politie zijn steeds gerechtigd de bezoeker te visiteren op het bezit van ongeoorloofde voorwerpen en deze in voorkomend geval, in bewaring te nemen dan wel te vernietigen.
 17. Een ieder dient zich bij aankomst op het evenemententerrein op de hoogte te stellen van de vluchtwegen die bij een calamiteit of dreiging daarvan gebruikt moet worden.
 18. Een ieder die op enigerlei wijze in strijd handelt met het in deze algemene voorwaarden bepaalde, kan door medewerkers van de organisatie, dan wel aangewezen personen, alsmede politie en overige bevoegde personen en/of organisaties, zonder voorafgaande waarschuwing de toegang tot het evenemententerrein worden geweigerd ofwel uit(enig deel van) het evenemententerrein worden verwijderd, dan wel overgedragen worden aan de politie.
 19. Het betreden van de plaats van het evenement en het bijwonen ervan is geheel voor eigen risico van de bezoeker
 20. De aansprakelijkheid van de organisatie is in ieder geval beperkt tot het bedrag dat haar verzekeraar in een specifiek geval uitkeert vanwege enige schade c.q. letsel ontstaan aan bezoekers en/of goederen van bezoekers.In situaties waarin deze voorwaarden niet voorzien beslist de organisatie.

Click here for the English version.