Editie 2019 Bevrijdingsfestival Limburg blijft in Roermond, meerjarenbeleidsvisie en locatiekeuze volgen medio maart

Geplaats door bevrijdingsfestival

Het bevrijdingsfestival zal op 5 mei 2019 in Limburg opnieuw plaatsvinden in Roermond. Daarnaast zal het bestuur van de stichting Bevrijdingsfestival Limburg de keuze voor de nieuwe locatie van het festival uitstellen en afwegen in relatie tot de landelijke en provinciale beleidslijn in het kader van 75 jaar bevrijding in 2020 en de toekomstige vorm van herdenken medio maart. Dat is de uitkomst van gesprekken die gouverneur Theo Bovens heeft gevoerd met het stichtingsbestuur en de burgemeesters van de gemeenten Roermond en Sittard-Geleen naar aanleiding van de berichtgeving in de media over een eventueel vertrek van het Bevrijdingsfestival Limburg van Roermond naar Sittard-Geleen.

Naar aanleiding van de in de Statenvergadering d.d. 14-12-2018 gestelde mondelinge vragen van Volkspartij Limburg over een eventueel vertrek van het Bevrijdingsfestival Limburg van Roermond naar Sittard-Geleen, heeft gouverneur Bovens  aangegeven in overleg te gaan met de betrokken partijen. Maandag 14 januari informeerde gouverneur Provinciale Staten schriftelijk over het resultaat van deze overleggen. 

Waardering

Alle partijen betreuren zeer dat er ruis is ontstaan over dit bijzondere festival waar men gezamenlijk trots op zijn. Vanuit provinciaal en gemeentelijk bestuur is er grote waardering voor het Bevrijdingsfestival Limburg en voor de inzet van de vele vrijwilligers die bestuurlijk of anderszins betrokken zijn bij het festival.

Stichtingsbestuur

In de overleggen is duidelijk geworden dat de stichting al enkele jaren constateert dat er een aantal aandachtspunten zijn in de jaarlijkse organisatie van het festival die aanleiding vormen voor een nieuwe visie op het festival en heroverweging van de festivallocatie. Zo zorgt de huidige locatie in de binnenstad ervoor dat er geen mogelijkheid meer is om in bezoekersaantal te groeien. Denk hierbij ook aan aspecten rondom veiligheid, geluidsnormen, milieu en duurzaamheid. Naast de beperking van de doelstelling om de waarden van vrijheid zo breed mogelijk in de Limburgse samenleving uit te dragen, leidt dit ook tot een achteruitgang van het verdienmodel door een stabilisatie van inkomsten en door groeiende kosten.

Het nieuwe vieren en herdenken

Daarnaast is in de overleggen geconstateerd dat het jaar 2020, waar op 5 mei 2020 75 jaar vrijheid na de Tweede Wereldoorlog wordt herdacht en gevierd, gezien wordt als een kantelpunt in de wijze waarop we herdenken en vrijheid vieren. Doelstelling is om het herdenken en vieren van vrijheid, wanneer de ooggetuigen van de Tweede Wereldoorlog niet meer in onze samenleving aanwezig zijn, toekomstbestendig vorm te geven en structureel in te bedden in de samenleving. Het Bevrijdingsfestival Limburg wil met haar programma vanaf 2020 hierbij aansluiten.

Afgesproken route

In dat kader heeft gouverneur Bovens het bestuur van de stichting Bevrijdingsfestival Limburg gevraagd om de keuze voor de nieuwe locatie van het festival uit te stellen en af te wegen in relatie tot de landelijke en provinciale beleidslijn in het kader van 75 jaar bevrijding in 2020 en de toekomstige vorm van herdenken.

Het bestuur van de stichting heeft aangegeven dit verzoek positief te willen beantwoorden. Daarmee zal het festival op 5 mei 2019 opnieuw plaatsvinden in Roermond.

Het Bevrijdingsfestival Limburg zal medio maart de meerjarenbeleidsvisie 2019-2030 voor het festival indienen bij de Provincie Limburg. Het provinciaal bestuur zal op basis van deze beleidsvisie een standpunt innemen over de positie en rol van het Bevrijdingsfestival Limburg in het toekomstig herdenken (inclusief toekenning van provinciaal subsidie). Voorafgaand aan de besluitvorming van het College van GS zal het provinciaal Comité 75 jaar bevrijding, conform hun rol, om advies gevraagd worden.

De locatiekeuze voor het festival komt aldus voort uit de meerjarenbeleidsvisie 2019-2030 van de stichting en is onderdeel van de autonome verantwoordelijkheid van het bestuur van de stichting Bevrijdingsfestival Limburg. Het bestuur zal de locatiekeuze beargumenteerd nemen op basis van de mogelijkheden in zowel Sittard-Geleen als in Roermond.

Context

Het Bevrijdingsfestival Limburg is onderdeel van de 14 bevrijdingsfestivals in Nederland die jaarlijks op 5 mei in de 12 provincies plaatsvinden in nauwe samenspraak met het Nationaal Comité 4 en 5 mei. Dit Comité coördineert de veertien Bevrijdingsfestivals en is verantwoordelijk voor de keuze van de Ambassadeurs van de Vrijheid en de helikoptertour met artiesten op 5 mei. De organisatie en programmering is in handen van de festivals zelf. Tijdens de Bevrijdingsfestivals wordt stilgestaan bij het belang en de kwetsbaarheid van vrijheid. We vieren dat we vrij zijn en betuigen steun aan hen die dat niet zijn.